Hotline liên hệ: 02923 881 644
01-10-2020
Danh sách thiếu điểm học phần cần học lại, học bổ sung

Danh sách thiếu điểm học phần cần học lại, học bổ sung

- Các môn chung     xem

- Các môn ngành Dược   xem

- Các môn ngành Y   xem

- Các môn ngành Phục hình răng    xem

- Các môn ngành Xét nghiệm   xem
 

2400 lượt xem

Vui lòng chờ

02923 881 644