Kết quả học phần lớp DE16DD280, DE16XYH280, DE16YTC280 thi tháng 12/2017(cập nhật ngày 19/01/2018)

Anh văn chuyên ngành, Dịch tể học, Kỹ năng giao tiếp, Hóa sinh (L2), Vi sinh 3, Xét nghiệm tế bào, Dịch tể học truyền nhiễm, Điều tra một vụ dịch, Nhân học & Xã hội, Quản lý dịch vụ

- Anh văn chuyên ngành   xem   ( DE16DD280)

- Dịch tể học   xem   ( DE16DD280)

- Kỹ năng giao tiếp    xem   ( DE16DD280)

- Hóa sinh (L2)     xem   ( DE16DD280)

- Hóa sinh 3   xem  (DE16XYH280)

- Vi sinh 3    xem  (DE16XYH280)

- Xét nghiệm tế bào    xem  (DE16XYH280)

- Dịch tể học truyền nhiễm   xem  (DE16YTC280)

- Điều tra một vụ dịch   xem (DE16YTC280)

- Nhân học & Xã hội   xem  (DE16YTC280)

- Quản lý dịch vụ    xem  (DE16YTC280)