Hotline liên hệ: 02923 881 644
28-4-2021
5.3 KHOA KINH TẾ - HỢP TÁC QUỐC TẾ

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-TCYDMK ngày 03 tháng 7 năm 2012 về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa, giáo viên và giáo viên chủ nhiệm.

- Chức năng và nhiệm vụ:

  • Khoa, Bộ môn của trường thực hiện cụ thể nhiệm vụ dạy học chất lượng cao, khoa có vai trò quan trọng về chất lượng học tập của học sinh các lớp trong trường. khoa có mối quan hệ với các khoa phòng, đoàn thể, đơn vị trong và ngoài trường trong phạm vi hoạt động chuyên môn của mình.
  • Làm đầu mối ban hành, hướng dẫn và giám sát thực hiện các văn bản quản lý hợp tác quốc tế.
  • Xây dựng, trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện chủ trương, nội dung,  kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về hợp tác quốc tế. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc lựa chọn đối tác, xác định phương hướng, hình thức, nội dung và các chính sách, biện pháp cụ thể phát triển và tăng cường hiệu quả của các hoạt động quan hệ, hợp tác quốc tế của trường.
  • Chủ trì xây dựng, hoàn thiện các văn bản thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài trình Hiệu trưởng quyết định. Làm đầu mối tổ chức các buổi lễ ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác, các cuộc họp mặt, hội nghị, hội thảo với các đối tác nước ngoài. Làm đầu mối tiếp nhận và theo dõi hoạt động của các chương trình tài trợ, học bổng, các dự án hợp tác quốc tế. Quản lý hồ sơ, tài liệu hợp tác quốc tế của trường.
  • Phối hợp với các đơn vị thực hiện các hoạt động duy trì và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tổ chức kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án có yếu tố quốc tế.
  • Chủ trì tổ chức soạn thảo, in ấn tài liệu phục vụ tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá hình ảnh của trường tới các đối tác trong và ngoài nước.
  • Chủ trì, phối hợp với Văn phòng hỗ trợ thực hiện kịp thời các thủ tục liên quan chuẩn bị cho các đoàn của trường đi công tác ở nước ngoài và đón các đoàn nước ngoài đến làm việc với nhà trường theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.
  • Tham mưu Hiệu trưởng quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường.
5015 lượt xem

Vui lòng chờ

02923 881 644