Hotline liên hệ: 02923 881 644
19-3-2021
5.7 PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

CN. Trần Ngọc Sáu - Trưởng phòng.

- Chức năng và nhiệm vụ

 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn trường cho học sinh sinh viên.
 • Theo dõi và tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho học sinh sinh viên. Nắm tình hình tư tưởng của học sinh sinh viên, tham mưu các giải pháp tuyên truyền giáo dục phù hợp, kịp thời.
 • Phối hợp tiếp nhận và tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho học sinh sinh viên.
 • Thống kê, tổng hợp dữ liệu, kiểm tra, phân loại và quản lý hồ sơ của học sinh sinh viên, xác minh và bổ sung kịp thời những trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, chưa đầy đủ.
 • Thực hiện việc đánh giá, phân loại học sinh sinh viên theo quy chế rèn luyện. Theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong học sinh sinh viên.
 • Giám sát việc dạy và học của Trường.
 • Theo dõi đánh giá hoạt động của lớp, thiết lập, ghi nhận, báo cáo các thông tin từ học sinh sinh viên, phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm đến lãnh đạo nhà trường và ngược lại.
 • Xây dựng các văn bản phục vụ công tác quản lý học sinh sinh viên. Phối hợp với các phòng, khoa của nhà trường trong việc quản lý học sinh sinh viên. Quản lý và thực hiện các chế độ chính sách, học bổng các loại với học sinh sinh viên.
 • Quản lý học sinh sinh viên ngoại trú theo quy định.
 • Đảm bảo an ninh trật tự, việc tự học và sinh hoạt của học sinh sinh viên.
 • Phối hợp và vận động học sinh sinh viên tham gia các loại hình bảo hiểm theo quy định.

- Liên hệ

 • Email: ydmekong@gmail.com.
 • Điện thoại: 02923.881.884
3083 lượt xem

Vui lòng chờ

02923 881 644