Hotline liên hệ: 02923 881 644
22-3-2021
5.4 PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

ThS. Nguyễn Thị Tốt - Trưởng phòng ;

CN. Nguyễn Thanh Sang - Phó trưởng phòng.

- Chức năng và nhiệm vụ:

 • Nghiên cứu và cập nhật các văn bản pháp luật về các quy định, chính sách liên quan đến công việc của phòng.
 • Tham mưu cho Ban Giám hiệu về tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, khoa.
 • Tham mưu cho lãnh đạo trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong Trường.
 • Quản lý hồ sơ, lý lịch của toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của Trường.
 • Giải quyết các thủ tục về tuyển dụng, thôi việc, nghỉ hưu, bổ nhiệm, kỷ luật, khen thưởng, đào tạo.
 • Quản lý con dấu, bảo quản và sử dụng con dấu của cơ quan theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ.
 • Quản lý và cung cấp hồ sơ, công văn đúng quy định trong công tác lưu trữ theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ.
 • Quản lý việc cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, lệnh điều xe đi công tác.
 • Quản lý lao động tiền lương và các chế độ chính sách khác như: Bảo hiểm, làm ngoài giờ, nghỉ phép năm.
 • Xây dựng lịch công tác, hội họp, sinh hoạt định kỳ và bất thường.
 • Thực hiện việc tiếp tân, khánh tiết trên tinh thần tiết kiệm. Chịu trách nhiệm về bảo quản hồ sơ, tài sản được giao trong phạm vi phụ trách.
 • Quản lý trụ sở làm việc và đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, giáo viên và nhân viên của Trường.
 • Soạn thảo hợp đồng do phòng phụ trách; Phối hợp với các phòng nghiệp vụ để hoàn thiện hợp đồng.
 • Soạn thảo các loại văn bản (trừ những loại văn bản chuyên môn thuộc phòng nghiệp vụ khác soạn thảo), trình ký và phát hành văn bản theo quy định.
 • Quản lý email của Trường, sử dụng tác nghiệp trên email Trường đúng quy định (không được phép sử dụng email của Trường vào công việc cá nhân).
 • Đề xuất trang bị, mua và cấp phát văn phòng phẩm phục vụ công tác của Trường.
 • Mở sổ sách, biểu mẫu, hồ sơ theo dõi quá trình thực hiện nghiệp vụ chuyên môn của phòng theo đúng quy định của pháp luật và cập nhật thông tin kịp thời khi có phát sinh

- Liên hệ:

 • Email: ydmekong@gmail.com
 • Điện thoại: 02923.782.932
3139 lượt xem

Vui lòng chờ

02923 881 644