Hotline liên hệ: 02923 881 644
27-4-2021
5.8 TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO

ThS. Nguyễn Thị Tốt- Giám đốc.

- Chức năng và nhiệm vụ

 • Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt các chương trình, kế hoạch phát triển của Trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường.
 • Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân phục vụ cho các hoạt động hợp tác đào tạo và quan hệ doanh nghiệp.
 • Chủ trì, phối hợp các bộ phận chuyên môn để lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động gắn kết Nhà trường với công ty, doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội:
 • Hợp tác, liên kết với các đơn vị, tổ chức có đủ tư cách pháp nhân để tuyển sinh, tư vấn du học và xuất khẩu lao động.
 • Chủ trì, phối hợp các bộ phận chuyên môn để lập kế hoạch, tổ chức thực hiện đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn:
 • Chủ trì, phối hợp các bộ phận chức năng để lập kế hoạch, tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên:
 • Thực hiện đầy đủ chế độ văn thư lưu trữ hồ sơ, văn bản, các tài liệu chứng từ liên quan đến các hoạt động của Trung tâm, cấp phát chứng chỉ đào tạo theo quy định của pháp luật và quy định của Nhà trường.
 • Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của Trung tâm; Việc thu chi tài chính của Trung tâm theo quy định của Hiệu trưởng Nhà trường.
 • Quản lý và sử dụng hiệu quả lao động, tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành và của Nhà trường.

- Liên hệ

 • Email: ydmekong@gmail.com.
 • Điện thoại: 02923.881.884

 

3118 lượt xem

Vui lòng chờ

02923 881 644