Hotline liên hệ: 02923 881 644
22-3-2021
5.6 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

CN. Nguyễn Trí Thức - Trưởng phòng ;

CN. Nguyễn Minh Chánh - Kế toán trưởng.

- Chức năng và nhiệm vụ

 • Nghiên cứu và cập nhật các văn bản pháp luật về các quy định, chính sách liên quan đến chế độ kế toán, thuế để đảm bảo thực hiện công việc đúng pháp luật nhằm  đem lại hiệu quả cao nhất cho Trường.
 • Thực hiện việc ghi chép sổ sách kế toán và chế độ báo cáo định kỳ; Báo cáo tổng hợp thu chi hàng tuần, hàng tháng gửi Ban Giám hiệu và các phòng, ban theo quy định của Trường.
 • Xây dựng các định mức kinh phí cho các công việc trong trường.
 • Kiểm soát thu chi tài chính đúng quy định.
 • Phối hợp với các phòng nghiệp vụ trong việc soạn thảo và ký kết các hợp đồng.
 • Chủ trì, kết hợp cùng các phòng nghiệp vụ để thực hiện việc quyết toán công việc, quyết toán hợp đồng và thanh lý hợp đồng và thu nợ.
 • Chịu trách nhiệm theo dõi điều kiện thực hiện hợp đồng.
 • Phối hợp các phòng nghiệp vụ theo dõi và xử lý kịp thời các yêu cầu cần thiết, tham gia xây dựng các quy trình quản lý.
 • Mở sổ sách, biểu mẫu, hồ sơ theo dõi quá trình thực hiện nghiệp vụ chuyên môn của phòng theo đúng quy định của pháp luật và cập nhật thông tin kịp thời khi có phát sinh nghiệp vụ.

- Liên hệ

 • Email: ydmekong@gmail.com.
 • Điện thoại: 02923.881.944
3461 lượt xem

Vui lòng chờ

02923 881 644