Hotline liên hệ: 02923 881 644
27-4-2021
5.8 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC

KS. Nguyễn Văn Khâm - Giám đốc.

- Chức năng và nhiệm vụ

  • Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo các chương trình ngoại ngữ, tin học ứng dụng;
  • Liên kết đào tạo với các tổ chức trong nước thông qua Nhà trường liên doanh, liên kết với các trường đại học, tổ chức giáo dục, các pháp nhân trong nước để tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo ngoại ngữ, tin học và ngắn hạn theo nhu cầu xã hội
  • Tổ chức các hoạt động: hội thảo, hội nghị, các hoạt động dịch vụ phục vụ cho đào tạo va bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ ngắn hạn.
  • Tổ chức, quản lý các lớp tin học, ngoại ngữ và đào tạo ngắn hạn về kinh tế, luật và quản lý cho các đối tượng có nhu cầu phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, ngành nghề theo chức năng nhiệm vụ được giao;
  • Tổ chức các chương trình huấn luyện, đào tạo, các sự kiện theo yêu cầu xã hội;
  • Tổ chức các hoạt động hội thảo, hội nghị khoa học, dịch vụ phục vụ cho công tác đào tạo ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ ngắn hạn;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm;
  • Mời giảng viên, chuyên gia, các nhà khoa học tong và ngoài nước tham gia xây dựng chương trình đào tạo, cố vấn đào tạo và giảng dạy tại Trung tâm.

- Liên hệ

  • Email: ydmekong@gmail.com.
  • Điện thoại: 02923.881.884
3160 lượt xem

Vui lòng chờ

02923 881 644